TGIRL梓萱Crystal越南众筹小旅拍第三刊48P梓萱Crystal推女神X-TGIRL

TGIRL梓萱Crystal越南众筹小旅拍第三刊48P梓萱Crystal推女神X-TGIRL

邪出于外,则表气疏,里气畅,病所以立解矣。胃之大络名曰虚里,贯膈络肺,出于左乳下,岂非阳土之气应于艮而出东北乎?

再观于地气上腾,而为黑云,遮蔽日光,雨水便降,即此可悟虚火之症,而知为阳虚阴盛无疑矣。 且太阳传里,必至少阴,是以肾气受伤,真阴且绝,故惋惋不已,忧疑终日,宜其窘窘乎从容之不出,岌岌乎人事之不殷也。

二草之根,俱能解毒,故各用一升。有因相生而传为病者,如金病传水,水传木,木传火,火传土,土传金是也。

 一云泣余声,一云哀而不泣曰唏。盖咳有内伤、外感之分,故自肺而传及五脏者有之,自五脏而传于肺者亦有之。

 手太阴之络列缺,阳明之原合谷主之。血脉者,中焦之道也,故咸入而走血矣。

肺虚者梦白物,金色白也。如必不得已,亦当酌量缓急,权宜多少,寓战于守,斯可矣。

Leave a Reply