Vol153嫩模梦心月居家私房无内肉丝裤秀美臀81P梦心月花漾

Vol153嫩模梦心月居家私房无内肉丝裤秀美臀81P梦心月花漾

知母气寒主降,苦以泄肺火,辛以润肺燥,内肥白而外皮毛,肺金之象、生水之源也,故以为臣。环口黧黑,柔汗发黄者,此为脾绝也。

猪苓、阿胶,黑色通肾,理少阴之本也;茯苓、滑石,白色通肺,滋少阴之源也。然以二味已载《神农本经》,为滋阴之上品,因伤寒一书,故置之不用耳。

阳气不达于四肢,故厥。黄为土色,胃火内炽,津液枯涸,故黄见于肌肉之间。

此寒热相半证。伤寒脉迟,六七日而反与黄芩汤彻其热。

上条火劫发汗,上伤心肺,下竭膀胱,犹在气分,其害尚轻。夫阳为阴乘,阳脉固见其不足,而阴脉亦不见其有余。

上咳下利,津液丧亡,而谵语非转属阳明。太阴之为病,腹满而吐,食不下,自利益甚,时腹自痛。

Leave a Reply